top of page

Ana Balaban, diplomirani pedagog, Geštalt savetnik

 

Obrazovanje:

Nakon Zemunske gimnazije završila sam Filozofski fakultet, Univerziteta u Beogradu, smer pedagogija, diplomirala sam sa ocenom deset, 2005. godine.

Radno iskusustvo:

- Tokom studija stekla sam značajno iskustvo u radu sa decom koja imaju teškoće u učenju.

- Od 2005. godine radim kao pedagog, stručni saradnik i nastavnik građanskog vaspitanja u osnovnoj školi ,,Filip Višnjić” u Beogradu. Bavim se savetodavnim i pedagoško-instruktivnim radom. Na čelu sam nekoliko školskih timova. Osnivač sam i dugogodišnji mentor učeničkog parlamenta u školi.

- Posebno iskustvo imam u radu sa adolescentima i njihovim porodicama.

- U okviru časova građanskog vaspitanja usavršila sam tehnike grupnog rada sa decom mladjih i starijih razreda osnovne škole.

Stručno usavršavanje:

Tokom svog rada završila sam niz seminara u okviru kojih sam stekla stručnu obuku posebno iz domena rada sa decom i mladima. Neki od tih seminara su:

·         Pripremanje nastavnika, stručnih saradnika za geštaltističko savetovanje dece, mladih i roditelja

·         Razvoj samopouzdanja i veštine komunikacije

·         Vršnjačka medijacija

·         Inkluzivno obrazovanje i induvidualni obrazovni plan

·         Nasilje i zlostavljanje putem IKT

·         Profesionana orijentacija na prelasku u srednju školu

·         Obuka za primenu testa TIP 1

·         NTC sistem učenja – razvoj kreativnog i funkcionlnog razmišljanja

·         Veštine, znanja i tehnike za prevenciju rodno zasnovanog, nasilničkog i diskriminatornog ponašanja.

Završila sam prvi stepen edukacije iz Geštalt savetovanja/psihoterapije kod voditelja edukacije Mladena Kostića, specijaliste kliničke psihologije i geštalt terapeuta.

U radu sa klijentima primenjujem geštaltistički pristup gde se pomaže klijentu da ostvari svoje potencijale, postane ono što jeste, nalazeći oslonac i snagu u samom sebi, gradeći podržavajući Ja – Ti odnos, sada i ovde.

bottom of page