top of page

EDUKACIJA

PSIHOTERAPEUT EDUKACIJA

GEŠTALT   ASOCIJACIJA   ZA   PSIHOTERAPIJU I SAVETOVANJE –GAPS organizuje  oblik poslediplomskog usavršavanja, edukaciju iz oblasti GEŠTALT  SAVETOVANJA – Prvi stepen edukacije iz oblasti GEŠTALT PSIHOTERAPIJE  po programu Mladena Kostića koji je akreditovan od nadležnih nacionalnih (UPSKS, SDPS) i evropskih EAGT, EAC organizacija. Za ovu edukaciju mogu da se prijave diplomirani psiholozi, lekari, andragozi, pedagozi  i specijalni pedagozi. Po završetku ovog programa edukanti dobijaju Diplomu koja omogućva nastavak edukacije za GEŠTALT PSIHOTERAPIJU  i dobijanje nacionalnog i evropskog sertifikata za SAVETOVANJE.

Edukativni program za Geštalt savetovanje kao vid poslediplomskog usavršavanja, predstavlja prvi stepen edukacije za Geštalt psihoterapiju, traje kao i drugi stepen dve godine. Edukacija je namenjena diplomiranim psiholozima, lekarima, pedagozima, andragozima i specijalnim pedagozima. Program ima teorijski i praktičan deo.

 

Jedan deo teorijskog programa iznose edukatori na sastancima grupe i u diskusijama posle eksperimenata, ličnih radova edukanata u grupi, i u diskusijama posle izlaganja eseja, odnosno seminarskih radova koje na izabrane teme edukanti obrađuju i u pisanom obliku i usmeno izlažu u grupi.

 

Na osnovu obimnog pisanog materijala o Geštalt terapiji na srpskom i engleskom jeziku, koji je edukantima dostupan za umnožavanje, oni upoznaju i ovladaju teorijskim i praktičnim aspektima Geštalt psihoterapije.

Praktičan deo rada se sastoji od eksperimenata koji predstavljaju uvod u teorijske i praktične aspekte Geštalt savetovanja i Geštalt psihoterapije, ličnih radova članova grupe na sebi u grupi sa edukatorom, posle kojih sledi razgovor o ličnim doživljajima ostalih članova grupe na rad i o teorijskim i praktičnim aspektima samog rada.

 

Edukanti imaju i obaveze za određenim brojem individualnih seansi sa edukatorima – terapeutima van grupe kao i određen broj njihovih radova u ulozi savetnika (u drugoj godini edukacije) sa klijentima van grupe. Ove radove edukanti po mogućnosti snimaju diktafonom ili putem mobilnog telefona i iznose verbalno u grupi, posle čega se razgovara o toku ovih seansi i njihovim teorijskim i praktičnim aspektima.

 

Edukativna grupa se sastaje dva puta mesečno, subotom i nedeljom ili dva puta po jedan dan (obično subotom ili nedeljom) i radi od 10 00 do 18 30 sati. (vreme početka i završetka rada se dogovara u grupi). Svakog dana rad grupa ima po dve pauze, pre i posle podne, po oko 15 miuta i jednu pauzu za ručak od jednog sata. Važno je učestvovanje na svim sastancima grupe.

 

Ovaj edukativni program je akreditovan od nadležnih institucija u Srbiji i od strane EAGT-Evropskog udruženja za Geštalt psihoterapiju i Evropskog udruženja za savetovanje.

 

Po uspešno završenoj edukaciji Prvog stepena u trajanju od dve godine, edukanti dobijaju diplomu, a na osnovu nje Nacionalni i Evropski sertifikat za savetovanje. Ukoliko žele edukanti mogu da nastave svoje usavršavanje na Drugom stepenu edukacije za Geštalt psihoterapiju, posle čijeg završavanja dobijaju Nacionalni sertifikat za psihoterapiju i Evropski sertifkat za Geštalt psihoterapiju i Evropski sertifikat za psihoterapiju.

Edukatori – psihoterapeuti u ovom programu su: (po programu Mladena Kostića)

Vesna Milić, geštalt psihoterapeut sa Nacionalnim i Evropskim sertifikatom za savetovanje i Nacionalnim sertifikatom za psihoterapiju.

Sonja Subotić, geštalt psihoterapeut sa Nacionalnim i Evropskim sertifikatom za savetovanje.

Selma Ćatović, geštalt psihoterapeut sa Nacionalnim i Evropskim sertifikatom za psihoterapiju.

Ana Balaban , geštalt savetnik.

Za detaljnija obaveštenja i prijavljivanje pozovite telefonski na broj:   +381 63 228 257.

bottom of page